Català | Dutch | English | Español | Français | Italiano | Slovensky | Türkçe
 
   
 

OIKODOMOS (www.oikodomos.org) je pedagogický  a výskumný projekt financovaný európskym programom Life Long Learning,   realizovaný univerzitami a výskumnými centrami z Belgicka, Francúzska, Slovenska, Španielska, Švajčiarska, Turecka a Veľkej Británie. Cieľom projektu  OIKODOMOS – v gréckom preklade "staviteľ domu" -  je vytvoriť virtuálny kampus na podporu európskej úrovne vzdelávania v problematike architektúry bývania.

Prvá fáza projektu bola realizovaná v rokoch 2007 - 2009. Počas tohto obdobia bol vytvorený virtuálny kampus, ktorý umožnil zúčastneným školám architektúry a urbanizmu spoluprácu v rámci seminárov, workshopov a ateliérových projektov, pri hľadaní faktorov, ktoré určujú spôsoby bývania a formy obytných štruktúr v súčasnej európskej spoločnosti, ako sú napríklad: starnutie populácie, mobilita, práca doma, spoluúčasť občanov pri navrhovaní, energetická efektívnosť,  industrializácia v stavebníctve.

Vzdelávacie aktivity projektu Oikodomos sú realizované paralene  vo virtuálnych prostrediach špeciálne vyvinutých pre tento projekt, ako aj  v seminároch, ateliérových prácach a workshopoch na partnerských univerzitách. Vzdelávanie, tak, ako to odporúča  boloňský proces,  je orientované na študenta a je podporené akademickými pracovníkmi, ktorí  sledujú  konzistentný prístup k návrhu vzdelávacích aktivít, prostredníctvom ktorých môžu študenti dosiahuť určité,  vopred definované kompetencie a zručnosti.

Druhá fáza projektu sa začala dňa 01.11.2010 a bude trvať jeden rok. Hlavné ciele druhej fázy projektu sú:

  • Konsolidácia pedagogického modelu virtuálneho kampusu  a jeho technologickej platformy.
  • Expandovanie  pedagogickej aplikácie na ďalšie inštitúcie.
  • Rozšírenie výsledkov medzi členov akademickej a výskumnej sféry, rovnako ako odborných organizácií a miestnych samospráv. 
 
 
 • Čo je OIKODOMOS?
 • Technologická platforma OIKODOMOSu
 • Ako sa zapojiť do OIKODOMOSu?
 
 
ČO JE OIKODOMOS?
 
 

OIKODOMOS virtuálny kampus je priestor pre spoluprácu, kde sa školy architektúry a urbanizmu podieľajú na návrhu a realizácii vzdelávacích aktivít v oblasti štúdia súčasného bývania z interdisciplinárnej perspektívy a  za účasti profesijných organizácií, miestnych samospráv a občianskych organizácií. Jeho hlavné charakteristiky sú zhrnuté nasledovne:

 • Ide o otvorenú a participatívnu sieť študentov a učiteľov, ktorí spolupracujú na návrhu a realizácii vzdelávacích aktivít, skôr než o pevnú organizáciu škôl, ktoré zdieľajú študijné osnovy a administratívne štruktúry.
 • Vytvára sa interdisciplinárny vzdelávací priestor, ktorý je zameraný na architektúru a urbanizmus, ako aj na výskum v oblasti inovácie vzdelávania.
 • Vytvára sa  priestor pre reflexiu súčasného bývania, ktoré presahuje hranice akademickej sféry a  zahŕňa nielen študentov a učiteľov, ale taktiež občanov a špecialistov.
 
 
TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA OIKODOMOSu
 
 

Technologická platforma OIKODOMOSu vytvára nástroj, ktorý umožňuje životaschopnú spoluprácu a aplikáciu pedagogického modelu. Skladá sa z dvoch prostredí: Workspaces a Case Repository.

 
 

S

OIKODOMOS CASE REPOSITORY

Je digitálna databáza projektov súčasnej architektúry bývania, ktorá má v súčasnosti asi 350 štúdií zdokumentovaných, analyzovaných a diskutovaných  študentami a učiteľmi z rôznych inštitúcií. Používa sa ako vzdelávací prostriedok pre aktivity na základe analýzy precedensov.

S

OIKODOMOS WORKSPACES

V tomto prostredí študenti, ktorí pracujú individuálne alebo v skupinách, môžu spolupracovať na architektonických a urbanistických projektoch. Workspaces  je pracovné prostredie, ktoré umožňuje integráciu činností vykonávaných v partnerských inštitúciách s tými, ktoré prebiehajú vo virtuálnom priestore.

 
 
AKO SA ZAPOJIT' DO OIKODOMOSu?
 
 

Zainteresované inštitúcie môžu spolupracovat s aktivitami OIKODOMOSu rôznymi spôsobmi:

 • Účasťou v diskusii o súčasnom bývaní prostredníctvom blogu OIKODOMOS. Napríklad zaslaním témy do diskusie a komentovaním príspevkov ostatných účastníkov.
 • Navrhnutím vzdelávacej aktivity, ktorú budú zdieľať s  inými inštitúciami. V tomto prípade je potrebná registrácia  užívateľa do prostredia Workspaces .
 • Využitím OIKODOMOS Case Repository ako vzdelávacieho materiálu.  Je možné napríklad pridávať nové realizácie, analyzovať a komentovať  existujúce projekty.
 • Účasťou  na týždňovom workshope, ktorý je organizovaný partnerskými  inštitúciami. Pred a po každom workshope existuje mnoho spoločných vzdelávacích aktivít, ktoré sa vykonávajú diaľkovo, prostredníctvom prostredia OIKODOMOS Workspaces.

  Ak máte záujem spolupracovať  na aktivitách OIKODOMOSu, kontaktujte nás prosím na adrese: project@oikodomos.org

 
 

--------------------------------------------------------------------------

 
 

WWW.OIKODOMOS.ORG

 
 

OIKODOMOS Partners:

· Escola Tčcnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain (Project coordinator) ·
· Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department Architectuur Sint-Lucas, Brussels/Ghent, Belgium ·
· Institut d'Urbanisme IUG, Université Pierre Mendčs, Grenoble, France ·
· Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia ·
· Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Turkey ·
· Viveka Consulting, Southampton, United Kingdom ·
· Universitŕ della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland ·